معرفی ابزارهای مورد نیاز کلاس برخط

شروع به کار در کلاس برخط

به اشتراک گذاری ابزارها در محیط کلاس برخط

تنظیم کیفیت صدا در کلاس بر خط

 

نکات مهم در ضبط جلسات کلاسی

چگونگی چیدمان ابزارها در کلاس برخط (توسط استاد)